ဦးစားေပး ကုမၸဏီမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲ ?

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ကို ရယူလိုက္ပါ။
  • ျပိဳင္ဘက္ကင္း အမွတ္တံဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ျပီး ပထမတန္းစား အရည္အခ်င္းျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရယူလိုက္ပါ။
  • ထူးျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အလုပ္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း
  • တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း
  • ေနရာေဒသမေရြး ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္ဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ျခင္း
  • အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအသစ္ လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ သိရွိႏိုင္ျခင္း
Register for free

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အတြက္

အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ားမွ သင့္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ခ်ဥ္းကပ္ ေစရန္
  • အေကာင္းဆံုး ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားဖန္တီးထားႏိုင္ၿပီး အရည္အခ်င္းလက္မွတ္ ႏွင့္ အလုပ္ေထာက္ခံစာမ်ားပူးတြဲ တင္ျပႏိုင္ျခင္း
  • တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ စာရင္းသြင္းႏိုင္ျခင္း
  • ေနရာေဒသမေရြး ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္ဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း
  • သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္၊ စြမ္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေခၽြတာႏိုင္ျခင္း
  • မွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္အသစ္ အီးေမးလ္မ်ား လက္ခံ ရရွိျခင္း
Register for free

လတ္တေလာ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈမ်ား

Job Title Company Name Job Function Location
Cloud Deployment Engineer Capital Diamond Star Group Engineering /Technical / Projects Yangon Region
Senior Mobile Application Test Engineer Capital Diamond Star Group Engineering /Technical / Projects Yangon Region
Solution Architect Capital Diamond Star Group Design/Architecture Yangon Region
ERP Subject Matter Expert (DC) Capital Diamond Star Group Engineering /Technical / Projects Yangon Region
Senior Architect Capital Diamond Star Group Design/Architecture Yangon Region

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

NewChallenges နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူတို႔ ဘာေတြေျပာၾကသလဲ ?

ဗီြဒီယို လမ္းညႊန္


ALL RIGHTS RESERVED © 2019 NewChallenges
FOLLOW US ON