ဦးစားေပး ကုမၸဏီမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲ ?

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ကို ရယူလိုက္ပါ။
  • ျပိဳင္ဘက္ကင္း အမွတ္တံဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ျပီး ပထမတန္းစား အရည္အခ်င္းျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရယူလိုက္ပါ။
  • ထူးျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အလုပ္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း
  • တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း
  • ေနရာေဒသမေရြး ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္ဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ျခင္း
  • အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအသစ္ လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ သိရွိႏိုင္ျခင္း
Register for free

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အတြက္

အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ားမွ သင့္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ခ်ဥ္းကပ္ ေစရန္
  • အေကာင္းဆံုး ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားဖန္တီးထားႏိုင္ၿပီး အရည္အခ်င္းလက္မွတ္ ႏွင့္ အလုပ္ေထာက္ခံစာမ်ားပူးတြဲ တင္ျပႏိုင္ျခင္း
  • တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ စာရင္းသြင္းႏိုင္ျခင္း
  • ေနရာေဒသမေရြး ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္ဖုန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို အသံုးျပဳ၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း
  • သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္၊ စြမ္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေခၽြတာႏိုင္ျခင္း
  • မွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္အသစ္ အီးေမးလ္မ်ား လက္ခံ ရရွိျခင္း
Register for free

လတ္တေလာ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈမ်ား

Job Title Company Name Job Function Location
Waitress (Dubai,U.A.E) Innlay Asia Restaurant Dubai Food and Beverage Yangon Region
Chef (Comis) (Dubai,U.A.E) Innlay Asia Restaurant Dubai Food and Beverage Yangon Region
Senior Application Support Specialist Kerry Logistics Limited Management Yangon Region
Fleet Supervisor(Kayin State) Kerry Logistics Limited Logistics/Distribution Yangon Region
Accounting Officer (Myawaddy, Myanmar) Kerry Logistics Limited Accounting/Finance Mandalay Region

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဖံြျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

NewChallenges နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူတို႔ ဘာေတြေျပာၾကသလဲ ?

ဗီြဒီယို လမ္းညႊန္


ALL RIGHTS RESERVED © 2018 NewChallenges
FOLLOW US ON